Contracte de Joint Venture: què és i quins requisits ha de complir?

6 de maig de 2021 

contrato-de-joint-venture-que-es-y-que-requisitos-debe-cumplir-da

El contracte de Joint Venture és la forma de plasmar legalment un acord d’associació comercial. Aquí t’expliquem què és i quines condicions ha de complir per ser vàlid.

El concepte de Joint Venture

La legislació espanyola no defineix la figura de les joint ventures. En essència, el terme anglès «joint venture» (aliança d’empreses) correspon a la idea d’una col·laboració empresarial entre dues o més societats amb l’objectiu de realitzar conjuntament un determinat negoci.

Habitualment, la figura s’assimila a una cooperació entre societats que radiquen a països diferents, sia mitjançant la constitució d’una empresa comuna (amb personalitat jurídica i òrgans d’administració diferents de les empreses associades, però controlada per aquestes) o mitjançant la signatura d’un contracte de col·laboració per dur a terme conjuntament una operació comercial determinada, duradora o provisional.

Requisits i condicions per constituir una joint venture.

Com hem vist, no hi ha una definició legal de joint venture, però això no impedeix que puguem remetre’ns a normes genèriques com ara el Codi civil, la Llei de societats de capital o el Codi de comerç per trobar elements per a la seva regulació.

Tant si la joint venture es constitueix com un tipus societari (mitjançant la creació d’una empresa comuna), com si es realitza per mitjà d’un vincle contractual (per acord privat de col·laboració), el seu contingut haurà de preveure, en tot cas:

  1.  La identificació dels socis (persones físiques i jurídiques).
  1. L’objecte social o activitat que desenvolupa l’aliança d’empreses.
  1. La seva durada, que sol ser determinada, a mitjà o llarg termini.
  1. L’àmbit geogràfic d’actuació.
  1. Les aportacions de cada soci i la seva valoració, ja sigui efectiu, béns d’equip, instal·lacions, patents, «know-how», etc.
  1. La distribució de beneficis, que habitualment serà en proporció a les aportacions fetes a la joint venture.
  2. L’administració o gestió, identificant la composició dels seus òrgans, les fórmules per a la presa d’acords i els quòrums necessaris.
  3. Les obligacions de les parts, amb previsió de les conseqüències per eventuals incompliments contractuals i regulació de la confidencialitat.
  4.  Clàusules de sortida.

  Conclusió

El contracte de joint venture és un document que, per la seva complexitat, l’haurien de revisar i redactar especialistes. A Domingo Advocats estem especialitzats en aquest tipus de col·laboracions i podem oferir-te l’assessorament necessari. Això facilitarà la teva operativa internacional o el teu desembarcament professional a Espanya.

Posted on

Què és el dret de la construcció? | T'ho expliquem

El dret de la construcció es coneix com la branca de l’ordenament jurídic que regula tots els aspectes del procés constructiu. Aquesta entrada t’explica en què consisteix, els agents que intervenen en l’edificació i les seves responsabilitats. El dret de…

Posted on

Constitució de societats: tipus, requisits i procediment a seguir

La decisió de tirar endavant una iniciativa de negoci passa, normalment, per la constitució de societats per al seu desenvolupament. L’elecció de la forma jurídica que hagi de tenir serà la d’aquella que millor s’adeqüi a la nostra situació i…