Què es considera competència deslleial? Llei de regulació i àmbit d'aplicació

6 de maig de 2021 

competencia desleal

La competència deslleial està perseguida pel dret mercantil i és convenient conèixer quines són les seves premisses. Aquest article fa llum sobre aquesta qüestió.

El concepte de competència deslleial. La seva regulació legal.

La consideració de competència deslleial abasta tots aquells comportaments que resultin objectivament contraris a les exigències de la bona fe. Aquesta definició general la recull l’article 4 de la Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència deslleial, que té l’objectiu de regular la competència i evitar els abusos que es puguin produir en el funcionament normal del mercat, que afecten tant empresaris com consumidors.

Les actituds contràries a la bona fe que preveu la Llei estan definides en dos grans blocs:

  1. Actes deshonestos per part d’empresaris o directius. Les més utilitzades són l’incompliment de les lleis reguladores del sector, el dúmping, la inducció a proveïdors perquè incompleixen els seus contractes de venda o subministrament i la revelació de secrets. En definitiva, totes aquelles pràctiques que sabotegen el funcionament de la competència en condicions normals.
  2. Pràctiques comercials amb els consumidors. Els principals elements distintius són la publicitat enganyosacomparacions denigrants o que generen confusió, les pràctiques agressives coactives (pròpies de mercats captius o semicaptius), l’exhortació directa als nens, la discriminació dels clients, les vendes piramidals o la imitació o les omissions que generin confusió.

Això implica que el comportament deslleial pot tenir dos tipus de destinataris. D’una banda, els competidors directes i, de l’altra, els consumidors finals. La gravetat de la situació es mesurarà, per regla general, en relació amb el dany que s’hagi causat.

Àmbit d’aplicació de la norma

Amb l’objectiu de protegir la competència de tots els interessos que conflueixen en el mercat, l’esmentada Llei 3/1991 estableix la prohibició d’actes de competència deslleial, inclosa la publicitat il·lícita.

Objectivament, la norma regula els actes de competència deslleial que es realitzin al mercat amb finalitats concurrencials, és a dir, capaços d’influir per minvar la competitivitat, i serà aplicable a tots els actes que es realitzin abans, durant o després d’una operació comercial o contracte.

Pel que fa a l’àmbit subjectiu, queden subjectes a la norma totes les persones, físiques o jurídiques, que participin al mercat.

Les accions derivades de la competència deslleial

L’esmentada Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència deslleial, també s’encarrega de regular les accions que el perjudicat per una conducta deslleial pot exercir (art. 32).

Aquestes accions de reclamació, que s’han d’interposar davant els jutjats mercantils, són:

  1. Declaració de deslleialtat. Essent una acció declarativa, sol anar acompanyada d’altres que, a més, posin remei a la situació deslleial produïda.
  2. Cessació de la conducta deslleial i/o de prohibició de la seva reiteració. Amb aquesta acció es pretén que cessi un acte deslleial continu, o, si ha cessat, tendeix a impedir que es repeteixi.
  3. La remoció dels efectes causats per la conducta deslleial. Té l’objectiu d’eliminar els efectes de l’acte deslleial per recuperar la situació anterior a la deslleialtat competitiva.
  4. La rectificació d’aquelles informacions enganyoses, incorrectes o falses.  És una modalitat de l’anterior i sol tenir lloc quan la deslleialtat s’ha produït amb mitjans de comunicació social.
  5. Rescabalament dels danys causats per la conducta deslleial. Per a la seva eventual estimació, caldrà provar que hi ha hagut intencionalitat per part de qui ha generat aquest perjudici.
  6. D’enriquiment injust. Per a això, cal que hi hagi un dret o situació d’exclusivitat.

El termini de prescripció per exercir les anteriors accions és d’un any, comptat des que l’afectat té coneixement de l’acte de competència deslleial i el seu autor, i, en tot cas, es produeix la prescripció si transcorren tres anys des de la realització de l’acte deslleial sense haver-se interromput la mateixa.

Conclusió

Els actes i pràctiques de competència deslleial son el nostre pa de cada dia. Si t’hi veus afectat, et podem ajudar. A Domingo Advocats comptem amb un equip de professionals contrastats amb experiència en dret mercantil que et pot assessorar degudament.

Posted on

Què és el dret de la construcció? | T'ho expliquem

El dret de la construcció es coneix com la branca de l’ordenament jurídic que regula tots els aspectes del procés constructiu. Aquesta entrada t’explica en què consisteix, els agents que intervenen en l’edificació i les seves responsabilitats. El dret de…

Posted on

Constitució de societats: tipus, requisits i procediment a seguir

La decisió de tirar endavant una iniciativa de negoci passa, normalment, per la constitució de societats per al seu desenvolupament. L’elecció de la forma jurídica que hagi de tenir serà la d’aquella que millor s’adeqüi a la nostra situació i…