Què és el dret de la construcció? | T'ho expliquem

25 de maig de 2021 

dret de la construcció

El dret de la construcció es coneix com la branca de l’ordenament jurídic que regula tots els aspectes del procés constructiu. Aquesta entrada t’explica en què consisteix, els agents que intervenen en l’edificació i les seves responsabilitats.

El dret de la construcció: consideracions generals i normativa

Com diem, l’anomenat dret de la construcció està integrat pel conjunt de normes relacionades amb el procés de construcció, que engloba des de la planificació i el projecte de l’edificació fins a les conseqüències que puguin derivar-se després de la seva finalització.

El text bàsic estatal sobre la matèria és la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE), que es complementa a Catalunya amb altres normatives, com la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, o el Decret 141/2012, de 30 d’octubre, que ordena les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat, entre d’altres.

A falta d’una norma autonòmica que reguli expressament el procés d’edificació a Catalunya, és obligatori remetre’s a la LOE per analitzar-lo.

La regulació de l’edificació

La LOE defineix el concepte d’edificació i delimita el seu àmbit d’aplicació, estenent-lo tant a les obres de nova construcció com als edificis preexistents.

Els articles 9 a 16 estan destinats a identificar els agents que participen en el procés i detallen les seves obligacions. En resum:

El promotor és qui decideix, impulsa, programa i finança l’obra.

El projectista és l’encarregat de redactar el projecte a instàncies del promotor.

El constructor és l’encarregat d’executar l’obra d’acord amb el projecte.

El director d’obra és el tècnic encarregat de dirigir el desenvolupament de l’obra.

El director de l’execució de l’obra, que pot coincidir amb el director d’obra, és la persona encarregada de dirigir sobre el terreny l’execució material.

Les entitats i els laboratoris de control de qualitat presten assistència tècnica per a verificar la qualitat dels materials i instal·lacions de l’obra.

Els subministradors de productes són els proveïdors de material per a la construcció.

Els propietaris i els usuaris són els destinataris finals de la construcció.

Responsabilitats i termini de prescripció

Tots els agents esmentats anteriorment responen, davant els propietaris i tercers adquirents, pels danys materials que es detallen a l’article 17 de la LOE durant els terminis:

  • De deu anys si es produeixen en elements estructurals i afecten la resistència i estabilitat de l’edifici.
  • De tres anys si afecten l’habitabilitat.
  • D’un any si afecten elements de terminació o acabat de les obres. Només exigible el constructor.

El mateix article 17 s’encarrega de detallar les circumstàncies que han de concórrer per a ser exigible la responsabilitat de cadascún dels intervinents en l’obra.

Les accions per a reclamar prescriuen en el termini de dos anys des que es produeixen els danys.

Conclusió

El despatx Domingo Advocats està especialitzat en tasques d’assessorament legal relatives al dret de la construcció. No dubtis a contactar-nos si necessites assessorament sobre qualsevol aspecte d’aquesta matèria.

Posted on

Què és el dret de la construcció? | T'ho expliquem

El dret de la construcció es coneix com la branca de l’ordenament jurídic que regula tots els aspectes del procés constructiu. Aquesta entrada t’explica en què consisteix, els agents que intervenen en l’edificació i les seves responsabilitats. El dret de…

Posted on

Constitució de societats: tipus, requisits i procediment a seguir

La decisió de tirar endavant una iniciativa de negoci passa, normalment, per la constitució de societats per al seu desenvolupament. L’elecció de la forma jurídica que hagi de tenir serà la d’aquella que millor s’adeqüi a la nostra situació i…