Empresa en concurs de creditors: què passa amb aquestes empreses?

1 de desembre de 2020 

Empresa en concurso de acreedores

Una empresa en concurs de creditors és, malauradament, un fet habitual en l’actualitat. Cada vegada més, les circumstàncies econòmiques i socials porten a molts negocis a sol·licitar la declaració de concurs. Sobretot, en determinats sectors, la incidència d’aquesta figura legal és molt alta. 

Un exemple clar d’aquesta tendència pel que fa al concurs de creditors és el sector de l’hostaleria, un dels més castigats per les conseqüències de la covid-19. En aquest sector, les peticions de declaració de concursos de creditors han augmentat almenys un 78 % durant el passat mes de setembre.

En general, tots els àmbits empresarials s’han vist notablement castigats. De fet, les previsions apunten a un increment de les situacions concursals almenys un 30 % durant el 2020 i fins a gairebé un 45 % el 2021.

Aquest escenari significa una preocupació per l’economia, que és una constant impossible d’ignorar. I, en termes més personals, implica la inquietud de molts empresaris, tant perquè veuen perillar el seu projecte i el seu futur, com perquè constaten l’existència d’un deute molt difícil de cobrar. A continuació, aclarirem una mica què passa amb una empresa en concurs de creditors.

Quan una empresa ha de sol·licitar el concurs de creditors?

Es pot dir que una societat ha de sol·licitar el concurs de creditors quan es troba en un estat d’insolvència actual o imminent. Aquesta insolvència concorre quan l’empresa no pot complir amb els pagaments dels deutes en el moment del seu venciment, de manera transitòria (antiga suspensió de pagaments) o de manera definitiva (antiga fallida).

Aquesta sol·licitud s’ha de fer en un termini de dos mesos des que es coneix o es va haver de conèixer aquesta situació d’insolvència (sense perjudici de les especialitats que ha comportat la regulació relativa a la covid-19).

La declaració de concurs, davant d’un jutjat mercantil, pot sol·licitar-la tant el deutor (l’empresa) com algun dels creditors. I, si el jutge l’accepta a tràmit, s’elabora un llistat dels deutes a través de l’actuació d’un administrador concursal.

Tipus de concurs

El concurs pot ser de dos tipus: de continuïtat o de liquidació.

En el concurs de continuïtat, es pretén mantenir la societat activa i projectar-la cap al futur. Per això s’intenta arribar a un acord de refinançament amb els creditors (conveni de creditors) amb rebaixes del deute (quitances) i allargament de termini (esperes) per a facilitar el pagament.

En el concurs de liquidació, en canvi, es treballa per al tancament de la societat. Aquesta és l’única opció quan l’empresa no té viabilitat (o si no s’arriba a cap acord amb els creditors). En aquest supòsit es procedeix a realitzar un pla de liquidació per a vendre tots els seus actius (donant preferència sempre a la transmissió de la unitat productiva global).

Direcció de la societat

Quan una empresa entra en concurs, si el concurs és de continuïtat, els administradors es mantenen en el seu lloc, però amb les seves facultats intervingudes per l’administració concursal. Això implica que totes les decisions hauran de ser consensuades.

En canvi, si el concurs és de liquidació, els administradors són immediatament cessats i substituïts per l’administració concursal, que serà l’encarregada de dirigir l’empresa amb caràcter general.

Tipus de crèdits

Els diferents deutes que té una societat concursada es classifiquen en els següents termes: crèdits contra la massa, crèdits privilegiats, crèdits ordinaris i crèdits subordinats.

Els primers, contra la massa, són crèdits superprivilegiats (part dels salaris dels empleats) i generats per raó de i amb posterioritat a la declaració de concurs, i s’han de saldar preferentment als crèdits concursals.

Els crèdits concursals, al seu torn, es classifiquen entre:

  • Crèdits privilegiats especials (hipoteques) i generals (determinats crèdits públics), que se saldaran (després dels contra la massa) i abans que la resta de crèdits concursals.
  • Crèdits ordinaris (deutes amb proveïdors).
  • Crèdits subordinats (creditors especialment relacionats i multes i recàrrecs), que són els últims a cobrar.

Els articles 242, 269, 270, 280 i 281 de la Llei concursal regulen els diferents tipus de crèdit en detall.

Responsabilitat concursal

En tots els concursos de liquidació i en els de continuïtat que concloguin amb un conveni de creditors amb una quitança superior a un terç dels crèdits o una espera superior a tres anys, es formarà la secció de qualificació.

En aquest àmbit s’haurà de determinar si el concurs es declara fortuït o culpable.

El concurs es qualificarà com a culpable quan en la generació o agreujament de l’estat d’insolvència hi hagués culpa del deutor.

El concurs es considerarà en tot cas culpable quan el deutor hagi fet desaparèixer tot o part del seu patrimoni, hagi simulat una situació patrimonial fictícia o hagi incomplert substancialment l’obligació de portar la comptabilitat.

Seran indicis de culpabilitat la no sol·licitud de declaració de concurs en el termini legalment establert, l’incompliment del deure de col·laboració amb el jutge i l’administració concursal, i la manca de dipòsit de comptes en algun dels tres darrers exercicis.

Aquesta distinció entre fortuït i culpable és molt important per a l’empresari, ja que la culpabilitat pot comportar-li una sèrie de conseqüències personals que van des de la inhabilitació per a ser administrador de qualsevol altra societat entre 2 i 15 anys, la pèrdua de qualsevol dret que tingués en el concurs com a creditor i, especialment, la condemna a cobrir totalment o parcialment el dèficit que generi el concurs (diferència entre el valor dels actius i els crèdits reconeguts).

Conclusió

En fi, un concurs de creditors mai és un procés agradable i pot arribar a comportar responsabilitats personals. Per això és fonamental un assessorament expert en les diferents àrees implicades: mercantil, societari, concursal, processal, etc.

A Domingo Advocats podem oferir-te’n. Les nostres més de quatre dècades d’experiència i un equip sòlid i multidisciplinari seran les millors garanties per a ajudar-te a materialitzar els teus dretsContacta amb nosaltres i començarem a assessorar-te.

Posted on

Què és el dret de la construcció? | T'ho expliquem

El dret de la construcció es coneix com la branca de l’ordenament jurídic que regula tots els aspectes del procés constructiu. Aquesta entrada t’explica en què consisteix, els agents que intervenen en l’edificació i les seves responsabilitats. El dret de…

Posted on

Constitució de societats: tipus, requisits i procediment a seguir

La decisió de tirar endavant una iniciativa de negoci passa, normalment, per la constitució de societats per al seu desenvolupament. L’elecció de la forma jurídica que hagi de tenir serà la d’aquella que millor s’adeqüi a la nostra situació i…