Lísing immobiliari: Quins són els avantatges i beneficis?

25 de maig de 2021 

lísing immobiliari

El lísing immobiliari és una opció creixent per a multitud d’empreses que volen instal·lar el seu negoci o canviar de seu. Aquesta entrada t’explica les característiques d’aquesta opció i els seus avantatges.

Les característiques del lísing immobiliari

Quan es parla de lísing se sol pensar en l’adquisició de vehicles o maquinària. Però també hi ha la possibilitat d’adquirir en lísing un immoble, sempre que la seva finalitat sigui el desenvolupament d’una activitat empresarial o professional.

El lísing es considera un tipus de contracte mercantil pel qual l’arrendador financer adquireix l’immoble prèviament seleccionat pel futur arrendatari i cedeix a aquest el seu ús a canvi del pagament d’una quota o cànon. A més, s’estipula obligatòriament una opció de compra en finalitzar el termini, que no podrà ser inferior a 10 anys, moment en què l’arrendatari podrà exercir l’opció i adquirir l’immoble.

El contracte se sol documentar en una escriptura pública, ja que si s’exercita l’opció de compra i l’arrendatari adquireix l’immoble, només mitjançant escriptura podrà inscriure’l a favor seu al Registre de la Propietat.

Habitualment, l’operació s’articula mitjançant dues escriptures consecutives: a la primera, l’arrendadora o entitat de lísing compra l’immoble a un tercer; a la segona, s’atorga l’arrendament amb opció de compra a l’arrendatari.

Els principals avantatges de contractar un lísing immobiliari

Els que ofereix són de diversos tipus i en destaquen els que enumerem a continuació.

  1. El finançament

Aquesta fórmula és especialment rellevant quan es necessita adquirir un immoble i no es disposa de suport econòmic per a això.

Es pot finançar l’import íntegre de la seva adquisició i pactar els diferents sistemes d’amortització (constants, creixents o decreixents) i el tipus d’interès (fix o variable), en funció de quina sigui la disponibilitat econòmica.

  1. Fiscals

Davant el desemborsament de l’IVA que s’ha de fer necessàriament a l’inici d’altres operacions (com la hipoteca), l’impost reportat en l’operació de lísing es va abonant gradualment amb cada quota.

A més, aquestes quotes d’amortització es poden considerar fiscalment deduïbles als efectes de l’impost sobre societats si es compleixen certs requisits.

  1. Despesa limitada

Comparat amb una operació d’hipoteca, també representa un benefici econòmic, ja que no exigeix cap desemborsament previ a la seva constitució, que en una operació d’hipoteca sol representar un 20 % del valor del bé per adquirir.

  1. Possibilitat de compra a llarg termini

L’opció de compra que, legalment i obligatòriament, s’estableix en les operacions de lísing a la finalització del contracte (que, recordem, per a l’immobiliari mai serà inferior a 10 anys) és, sens dubte, un dels seus principals atractius.

D’aquesta manera, al seu terme es podrà adquirir l’immoble per una quantitat residual, que serà la diferència entre el preu inicial del lísing i el total de quotes satisfetes fins a llavors.

  1. Mantindràs la teva capacitat d’endeutament

Tot i que aquestes operacions també formen part del risc comercial financer, a efectes bancaris, tenen menor incidència en la capacitat d’endeutament i, per tant, menor afectació a la CIRBE.

  1. Tramitació més ràpida

Comporta menys gestions que tramitar un crèdit o un préstec hipotecari.

Després del tràmit inicial de la seva formalització amb l’entitat de lísing, les ulteriors gestions es concretaran en la liquidació i pagament d’impostos i en la inscripció de l’immoble a favor teu al Registre de la Propietat corresponent, si és que decideixes exercir el dret d’opció de compra previst al contracte inicial.

Conclusió

A l’hora d’adquirir un immoble per al teu negoci, és important valorar les diferents opcions existents al mercat. A Domingo Advocats et podem facilitar l’assessorament especialitzat que requereixis per a això.

Posted on

Què és el dret de la construcció? | T'ho expliquem

El dret de la construcció es coneix com la branca de l’ordenament jurídic que regula tots els aspectes del procés constructiu. Aquesta entrada t’explica en què consisteix, els agents que intervenen en l’edificació i les seves responsabilitats. El dret de…

Posted on

Constitució de societats: tipus, requisits i procediment a seguir

La decisió de tirar endavant una iniciativa de negoci passa, normalment, per la constitució de societats per al seu desenvolupament. L’elecció de la forma jurídica que hagi de tenir serà la d’aquella que millor s’adeqüi a la nostra situació i…